دورهمی های کتاب در تد تهران

دورهمی های کتاب ؛ فرصتی برا کتابخوانی ها و بست نشینی های کتابی

در فرهنگ ایرانی یک چیز از قلم افتاد؛ چیزی که سنگ زیربنای فرهنگ، اقتصاد، تکنولوژی و پیشرفت یک ملت و یک کشور است؛ و آن ازقلم‌افتادۀ مظلوم فرهنگ ایرانی کتاب است. متأسفانه سیستم بیمار آموزش و پرورش کشور، اولین آسیب جدی را به روان کتاب و کتابخوانی وارد کرده است؛

سیستمی که پایۀ آن به جای آموزش، مدرک گرایی است؛ سیستمی که به جای آنکه به دانش آموز یاد بدهد کتاب بخواند، به او می آموزد که از کتاب متنفر باشد. سیستمی که بنا را بر آموزش برای امتحان گذاشته و به دانش پرورانش هرگز نیاموخت که باید بخوانند تا دانایی را فرا آموزند؛ باید بخوانند تا توانایی را تجربه کنند، باید بدانند تا آگاهی را برای فردای این مرز و بود در توشه داشته باشند، باید آگاه شوند که دستشان در حنای ندانم های تکنولوژیک زندگی مدرن امروزی نماند؛ باید یاد بگیرند بدون آنکه برای گرفتن نمره ای بازخواست شوند…

سیستم آموزش ما زایشگاه اولین آسیب جدی بر روح «نخواندن» است و پس از آن، فرهنگ خانوارهای ایرانی و اینکه «نخواندن» دغدغه ای برای خانواده های ایرانی نیست: نه می خوانند و نه به خواند تشویق می کنند: و این است که به جای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در خانواده و کشور، فرهنگ تلگرام خوانی و اینستاگرام خوانی جا باز می کند و وقت جوان ایرانی به بطالت می گذرد؛ و از طرف دیگر، وقتی نمی خوانیم یعنی اینکه به جهان سومی بودن عادت کرده ایم؛ یعنی اینکه باید منتظر بمانیم پوشاکمان را از ترکیه بگیریم، ماشینمان را از چین و ژاپن، یخچال و تلویزیون را کره و… و… و… : چون آنها خواندند و ما تماشا کردیم؛ چون آن ها یاد گرفتند و ما از یاد بردیم؛ چون آنها خواستند و ما به نخواستیم….

با این دغدغه ها و هزار و یک دغدغۀ مشابه، ما در تیم تد تهران، تصمیم گرفتیم در کافۀ مجموعه (کافه کسب و کار) تدارکی ببینیم که یک روزِ هفته را به کتاب اختصاص دهیم  و دور همی های کتاب را در با خواندن‌های جمعی آغاز نماییم. دورهمی های کتاب ، جایی خواهد شد برای جوانانی که عاشق خواندن هستند، برای آن هایی که ترجیح می دهند به جای دورهمی های شبانه، وقتشان و فرصتشان را به دوهمی های کتاب و کتابخوانی بگذرانند… ما در دورهمی های کتاب ، از همۀ دوستانی که علاقه مند این موضوع هستند دعوت به عمل می آوریم کنارمان باشند و چراغ خانۀ دل ما را در دورهمی های کتاب و دورهم‌نشینی های کتاب روشن کنند.

(بازدید ۳۰۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )