اوبر
0

اوبر ایدۀ شبی برفی در پاریس Uber

داستان شرکت اوبر  Uber اوبر ایدۀ شبی برفی در پاریس | یک شب برفی در پاریس، تراویس کالانیک و گرت کمپ نتوانستند تاکسی بگیرند و به خانه برگردند. ایده Uber در اینجا شکل گرفت. این اتفاق در سال ۲۰۰۸ افتاد. در سال ۲۰۰۹، اپلیکیشن UberCab پدید آمد که به وسیله آن مردم می توانستند یک […]