ایزابل-آلنده
زنان، آفرینندگی و روشنگری | ایزابل آلنده
0

زنان، آفرینندگی و روشنگری | ایزابل آلنده

  ایزابل آلنده و دغدغه های زنانه ایزابل آلنده در این سخنرانی در مورد زنان و آفرینندگی و روشنگری در مورد فمینیست و البته در مورد اشتیاق صحبت می کند. بسیار متشکرم. این واقعا ترسناک است که در اینجا حضور داشته باشی در بین باهوش ترین باهوش ها. من اینجا چند داستان از اشتیاق می گویم. یک ضرب […]