امریکن-اکسپرس
0

شرکت امریکن اکسپرس رتبه ۲۷ جهانی

شرکت امریکن اکسپرس شرکت امریکن اکسپرس رتبه ۲۷ جهانی | شرکت امریکن اکسپرس به عنوان یک شرکت خدمات جهانی در حوزۀ خدمات مسافرتی، خدمات مالی و گردشگری فعالیت می کند.  بخش های فعالیت شرکت امریکن اکسپرس خدمات کارت‌های U.S.(USCS)، خدمات کارت‌های بین‌المللی (ICS)، خدمات تجاری جهانی (GCS)، خدمات شبکه جهانی و بازرگانی (GNMS)، و شرکت‌ها […]